Projektai

image description

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. vasario 26 d. pasirašė projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre“ (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0031), dalinai finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį. Finansavimo šaltinis - Europos Regioninės plėtros fondas.

Projekto santrauka. Projektas skirtas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo problemoms spręsti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: modernizuojamas liftas, įsigyjama medicininė, kompiuterinė įranga, tikslinė transporto priemonė pacientų lankymui namuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėnesių.

Projekto biudžetas sudaro 113 820,40 Eur, iš jų:

  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) – 105 283,87 Eur,
  • VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centro lėšos – 8 536,53 Eur.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus geriau patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus vaikai iki 18 m. ir vyresni nei 55 m. asmenys.

 

 

projektai[1]

 

„Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre“
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-997 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1206 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrostruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“, sąrašo patvirtinimo papildymo“, šis projektas buvo įtrauktas į valstybės projektų sąrašą. 2012 m. rugpjūčio 13 d. buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-103/SE-94.
Projekto tikslas- plėtoti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centre Vilniaus miesto gyventojams. Projekto tikslinė grupė – palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientai ir darbuotojai.
Projekto uždaviniai- projekto metu išplėsti 126 kv.m. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės patalpas, atlikti 645 kv.m. patalpų remontą, suremontuoti ligoninės stogą, įsigyti projekte numatytą medicinos įrangą.
Įgyvendinus projektą, pagerės teikiamų medicinos paslaugų kokybė ir saugumas, bus sukurta jaukesnė pacientų aptarnavimo aplinka.
Bendra projekto vertė- 877 984 litai. Projektas finansuojamas iš 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto priemonei VP3-2.1-SAM-10-V numatytų lėšų.