Veiklos tikslai

VšĮ Grigiškių sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.
Pagrindinė įstaigos veiklos sritis- organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorinės pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, stacionarines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas- gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą.
Kiti įstaigos veiklos tikslai:
  • Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, vertinti teikiamų paslaugų rezultatus.
  • Aktyviai vykdyti prevencines sveikatos programas, plėtoti skatinamųjų paslaugų teikimą aptarnaujamiems gyventojams, propaguoti sveiką gyvenseną.
  • Stebėti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti kokybės vadybos sistemą.
  • Laikytis medicinos etikos principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą.
  • Skatinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimą.
  • Suteikti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas.
  • Diegti informacines technologijas.
  • Racionaliai naudoti įstaigos finansinius išteklius, siekti išlaidų optimizavimo.
  • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.