• Titulinis
  • Gyventojų hospitalizavimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines eilės tvarkos aprašas

Gyventojų hospitalizavimo į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines eilės tvarkos aprašas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 30-370/23

 

GYVENTOJŲ HOSPITALIZAVIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI

PAVALDŽIAS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGAS BEI

STACIONARIAS PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGAS TEIKIANČIAS ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS EILĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Gyventojų hospitalizavimo į Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias palaikomojo

gydymo ir slaugos paslaugas bei stacionarias paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančias asmens

sveikatos priežiūros įstaigas eilės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato eilės tvarką,

pagal kurią gyventojai hospitalizuojami į Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias palaikomojo

gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas (toliau – Palaikomojo

gydymo ir slaugos ligoninė).

II. HOSPITALIZAVIMO Į PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINES

EILĖS TVARKA

2. Gyventojai į Palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines hospitalizuojami šia eilės

tvarka:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai arba asmenys, kurie įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų sąrašą (toliau – Vilniaus miesto

savivaldybės gyventojai) ir kitų savivaldybių gyventojai, kurių sutuoktiniai ar artimieji giminaičiai,

kaip jie yra apibrėžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje, deklaravę

gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, sergantys onkologinėmis ligomis, kuriems teisės

aktų nustatyta tvarka indikuotinos stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos ir reikalingas

nuolatinis nuskausminimas;

2.2. pacientai, kurie dėl pablogėjusios sveikatos būklės iš Palaikomojo gydymo ir

slaugos ligoninės buvo perkelti į stacionarią asmens sveikatos priežiūros įstaigą aktyviam gydymui,

grąžinami į tą pačią Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę tęsti palaikomojo gydymo ir slaugos

arba stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai ir kitų savivaldybių gyventojai, kurių

sutuoktiniai ar artimieji giminaičiai, kaip jie yra apibrėžiami Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 3.135 straipsnyje, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, gydomi

stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kuriems baigtas aktyvus gydymas, kai jiems

teisės aktų nustatyta tvarka indikuotinos palaikomojo gydymo ir slaugos arba stacionarinės

paliatyviosios pagalbos paslaugos;

2.4. vieniši Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai, kurie dėl sveikatos būklės negali

savimi pasirūpinti ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka indikuotinos palaikomojo gydymo ir

slaugos arba stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos;

2.5. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai ir kitų savivaldybių gyventojai, kurių

sutuoktiniai ar artimieji giminaičiai, kaip jie yra apibrėžiami Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 3.135 straipsnyje, deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, kurie

gydomi ambulatoriškai, tačiau kuriems teisės aktų nustatyta tvarka indikuotinos palaikomojo

gydymo ir slaugos paslaugos ar stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos;

2.6. kitų savivaldybių gyventojai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka indikuotinos

palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos arba stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos.

3. Esant skubiems nenumatytiems atvejams (pavyzdžiui: dėl slaugiusio vienintelio

asmens mirties, dėl slaugiusio vienintelio asmens sunkios ligos, dėl smurto artimoje aplinkoje ir

pan.) Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, suderinusi su Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos Sveikatos apsaugos skyriumi raštu (elektroniniu paštu), gali priimti sprendimą dėl

gyventojo hospitalizavimo išimties tvarka nesilaikydama šiame Tvarkos apraše nustatytos eilės

tvarkos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4. Šis Tvarkos aprašas skelbiamas Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių interneto

svetainėse.

5. Už šio Tvarkos aprašo laikymąsi atsakingas Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės

vadovas arba jo paskirtas atsakingas asmuo.

6. Hospitalizavimo tvarką į Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę tvirtina

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vadovas atsižvelgdamas į šį Tvarkos aprašą.