Asmens duomenų apsauga

Viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centro duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka UAB "Darbo psichologija", įmonės kodas 301532361

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIGIŠKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13/14[1] straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

1. Duomenų valdytojas – Viešosios įstaigos Grigiškių sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga), Mokyklos g. 10, LT-27105, Grigiškės. El. pašto adresas gspc@gspc.lt, korespondencijos adresas Mokyklos g. 10, LT-27105, Grigiškės – laišką adresuokite Įstaigos personalo inspektoriui.

3. Duomenų tvarkymo tikslai. Toliau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais[2]:

3.2. teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant duomenų perdavimą laboratorijoms, kai paslaugų teikimui būtina atlikti tyrimus;

3.3. teikti palaikomąjį gydymą ir slaugą;

3.4. įgyvendinti Įstaigos teisės aktų numatytas pareigas, įskaitant suteikti būtinąją medicinos pagalbą, atsakyti į skundus, užklausas ir kita;

3.5. vykdyti Įstaigos pareigas ir teises, susijusias su valstybinės e. sveikatos informacinės sistemos naudojimu;

3.6. administruoti Jūsų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, atsakyti į užklausas, kurios pateikiamos telefonu, el. paštu, internetu;

3.7. vykdyti Jūsų registraciją, įskaitant priminimus apie Jūsų vizito laiką;

3.8. susisiekti su Jumis, kai tai reikalinga dėl paslaugų teikimo, vykdyti sudarytą sutartį ir užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę (pavyzdžiui, informuoti apie tyrimų rezultatus, informuoti dėl paslaugų apmokėjimo ir kita).

4. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis[3]:

4.1. kuriuos pateikėte Įstaigai, įskaitant specialiuosius duomenis, susijusius su sveikata.

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas[4] – teikti kvalifikuotas ambulatorinės pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, stacionarines pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei ambulatorinės slaugos paslaugų teikimas.

6. Duomenų šaltinis. Pirmiau nurodyti Jūsų duomenys gauti iš[5] Jūsų, kuriuos pateikėte bei gauti iš kitų šaltinių: teisės aktų numatytais atvejais – iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, teritorinių ligonių kasų, VĮ Registrų centro, iš tyrimus atliekančių laboratorijų, draudimo bendrovių, jei su jomis esate sudaręs sutartis.

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti[6]:

7.1. atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus: kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat valstybės ir savivaldybės institucijoms, biudžetinėmis įstaigoms (pavyzdžiui, teritorinėms ligonių kasoms, skundus nagrinėjančioms institucijoms ir kita), tyrimus atliekančioms laboratorijoms, VĮ Registrų centrui, draudimo bendrovėms, jei su jomis esate sudaręs sutartį.

7.2. Asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, laboratorijos ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su asmens duomenų saugojimu).

7.3. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Įstaigai turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti atstovo tapatybę.

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos maloniai prašome kreiptis į Įstaigos personalo inspektorių 2 punkte nurodytais kontaktais.

9. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.[7]

10. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų nustatytais terminais, atsižvelgiant į tokių duomenų pobūdį ir tikslus, kuriais jie tvarkomi[8]. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

11. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotiems sprendimams priimti Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

12. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Įstaigos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

______________

 

 [1] Pasirinkti tinkamą: jei duomenys gauti iš paties duomenų subjekto, nurodomas 13 straipsnis, jei iš kitų asmenų – 14 straipsnis.

[2] Šiame punkte pateikiami asmens duomenų tvarkymo tikslai, nurodyti Įstaigos asmens duomenų tvarkymo įrašuose.

[3] Šiame punkte pateikiamas tvarkomų asmens duomenų (asmens duomenų kategorijų) sąrašas, nurodytas Įstaigos asmens duomenų tvarkymo įrašuose.

[4] Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų tvarkymo pagrindas, nurodytas Įstaigos asmens duomenų tvarkymo įrašuose.

[5] Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų kilmės šaltinis ir, jeigu taikoma, ar duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių.

[6] Šiame punkte pateikiami duomenų gavėjai (jų kategorijos), nurodyti Įstaigos duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.

[7] Ši pastraipa yra rašoma tik tada, kai duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

[8] Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, nurodytas Įstaigos duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.