Informacijos teikimo pacientams tvarka

Šis aprašas reglamentuoja informacijos pacientui ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims teikimo tvarką.
Apraše naudojamos sąvokos:
1. asmens dokumentas – pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, leidimas laikinai (nuolat) gyventi Lietuvoje;
2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, duomenys susiję su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą;
3. informacija apie pacientą – paciento duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas), buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklė, diagnozė, medicininio tyrimo duomenys, gydymo eiga ir prognozė, kita su paciento gydymu susijusi informacija;
4. informacija – teisės aktuose apibrėžta informacija, kurią asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi suteikti pacientui.
5. Informacija apie pacientą gali būti teikiama:
5.1. pacientui;
5.2. paciento atstovui;
5.3. asmeniui, kuriam pacientas sutiko atskleisti informaciją apie savo sveikatą;
5.4. asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tokią informaciją gauti.
6. Informacija apie pacientą gali būti teikiama žodžiu arba raštu:
6.1. sveikatos priežiūros paslaugas teikęs šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs specialistas, į kurį dėl informacijos kreipiamasi betarpiškai (atvykus į įstaigą), gali teikti informaciją žodžiu;
6.2. raštu teikiama informacija apie pacientą – išrašai iš medicinos dokumentų, asmens sveikatos istorijos kopijos. Dėl rašytinės informacijos apie pacientą pateikimo kreipiamasi į personalo inspektorių ( II a., 26 kabinetas), pateikiant rašytinį prašymą. Rašytinės informacijos teikimo paslauga yra mokama, kai ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
7. Informacija apie pacientą telefonu negali būti teikiama, jei nėra galimybės identifikuoti  skambinamąjį asmenį.
8. Pacientui pageidaujant pasirašytinai  nurodyti, koks konkretus asmuo turėtų teisę gauti informaciją apie jo sveikatos būklę, užpildo paciento sutikimą, kad informacija  apie jo sveikatos būklę būtų suteikta kitiems asmenims . Šis paciento sutikimas galioja iki jo atšaukimo. Atstovo duotas sutikimas galioja iki jo atšaukimo arba atstovo įgaliojimų pabaigos, priklausomai, kuris laikas baigiasi anksčiau.
Paciento, gydomo centro palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, sutikimas galioja teikiant informaciją apie paciento sveikatos būklę nuo jo gydymo ligoninėje pradžios iki išrašymo iš ligoninės dienos.
9. Pacientas, teikiantis prašymą suteikti rašytinę informaciją, pateikia savo asmens dokumentą. Centras pasidaro šio dokumento kopiją. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.
10. Informacija apie pacientą neteikiama pačiam pacientui:
10.1. jeigu pacientas yra pasinaudojęs teise nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, taikomus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę;
10.2. jei paciento asmens sveikatos istorijoje yra žyma, kad pacientui gali būti atskleidžiama ne visa informacija. Šiuo atveju sprendimą, kokia apimtimi pacientui teikiama informacija, priima šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojas, kurį pacientas yra pasirinkęs, arba asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs specialistas.
11. Tretysis asmuo, prašydamas suteikti jam informaciją apie pacientą, pateikia rašytinį prašymą bei paciento sutikimą dėl informacijos atskleidimo. Paciento sutikime turi būti aiškiai nurodyta kam ir kokia apimtimi gali būti atskleista informacija. Kilus abejonių dėl sutikimo turinio ir/ar paciento parašo autentiškumo, įstaiga turi teisę šią informaciją tikslinti kreipdamasi į pacientą ar jo atstovą.
12. Prieš teikdamas informaciją apie pacientą kitiems asmenims, šią informaciją teikiantis asmuo privalo įsitikinti, ar tie asmenys turi teisę informaciją apie pacientą gauti.
13.  Be paciento sutikimo informacija apie pacientą gali būti atskleista teisės aktų nustatytais atvejais:
13.1. teisėsaugos institucijoms – Centras savo iniciatyva nedelsiant informuoja teisėsaugos institucijas apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika;
13.2. teisėsaugos institucijoms – šių institucijų prašymu;
13.3. kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:
13.3.1. pateikus prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų (forma 025-025-3/a), gydymo stacionare ligos istorijų (forma 003/a), persiunčiama paciento asmens sveikatos istorija;
13.3.2. pagal individualius užklausimus, kai pacientas gydomas, slaugomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
13.4. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;
13.5. paciento įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktiniui (partneriui), tėvams, vaikams po paciento mirties.
14. Šio aprašo 13.2-13.5 p. nurodyti asmenys, prašydami pateikti informaciją apie pacientą, pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodytas informacijos naudojimo tikslas, teisinis gavimo pagrindas (konkretus įstatymas, jo straipsnis, straipsnio dalis) bei prašomų pateikti duomenų apimtis.
15. Jei prašymas neatitinka aprašo 14 p. reikalavimų, įstaiga raštu per 5 darbo dienas atsisako suteikti informaciją apie pacientą. Rašte nurodoma, dėl kokių priežasčių informacija neteikiama. Pašalinus rašto dėl informacijos suteikimo trūkumus, informacija pateikiama šiame apraše numatyta tvarka ir terminais.
16. Jei paciento atstovui ar trečiajam asmeniui teikiama informacija, kuri pacientui nebūtų suteikta dėl šio aprašo 10 p. nurodytų priežasčių, apie tai atskirai pažymima šią informaciją gaunančiam asmeniui.
17. Įstaiga, gavusi šio aprašo 13 p. reikalavimus atitinkantį prašymą, turi teisę suteikti ne visą prašomą informaciją, jei iš nurodyto duomenų gavimo tikslo matyti, kad tikslas bus pasiektas suteikus mažiau informacijos.
18. Informacijos apie pacientą pateikimo terminai:
18.1. žodinė informacija pacientui suteikiama – gydytojo priėmimo metu;
18.2. rašytinė informacija (išskyrus 18.4-18.5 p. numatytą informaciją) suteikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) dienos, jei informacija teikiama nemokamai, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos;
18.3. rašytinė informacija pagal prašymus su nuoroda „skubos tvarka“ suteikiama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paslaugos apmokėjimo (lėšų gavimo įstaigoje) ir paslaugos kaina didinama 50 procentų;  jei informacija teikiama nemokamai, per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
18.4. paciento prašymu asmens sveikatos istorijos kopijos padaromos ir išduodamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo paciento kreipimosi ir sumokėjimo už išduodamus dokumentus dienos;
18.5. tuo atveju, kai sveikatos priežiūros įstaiga neturi prašomos rašytinės informacijos (neturi medicinos dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja pareiškėją raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos. Už informacijos teikimą sumokėtas nustatytas mokestis grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui pateikus prašymą.
19. Teikti informaciją apie pacientą gali įgalioti asmenys:
19.1. žodinę informaciją apie suteiktas paslaugas pacientui (jo atstovui):
19.1.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs specialistas arba jo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
19.1.2. šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas arba jo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
19.2. išrašus iš medicininių dokumentų daro šeimos, vidaus ligų arba vaikų ligų gydytojas, taip pat asmens sveikatos priežiūros paslaugą teikęs gydytojas gali padaryti išrašą iš medicininių dokumentų apie jo teiktą paslaugą;
19.3. medicininių dokumentų kopijas daro įstaigos padalinių vyresnieji slaugytojai.
20. Parengtą išrašą iš medicininės dokumentacijos pasirašo ją rengęs gydytojas. Jei informacija siunčiama paštu, lydraštį pasirašo direktorius ar jo pavaduotojas.
21. Išrašai iš medicininių dokumentų bei dokumentų kopijavimas – mokamos ne sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus).
22. Rašytinė informacija pradedama rengti tik gavus išankstinį apmokėjimą už ją.