Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarka

Pagrindinės sąvokos:
Pacientas – asmuo, kuris naudojasi centro teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.
Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą.
Pareiškėjas – pacientas, jo atstovas arba kitas tretysis asmuo, pateikiantis su žalos atlyginimu nesusijusį skundą.
Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į Centrą ar kompetetingą valstybės instituciją, kuriame nurodomos  pareiškėjo manymu pažeidžiamos jo teisės ar teisėti interesai  teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl Centro darbuotojų veiksmų ar neveikimo.
Anoniminis skundas -  nepasirašytas skundas, kuriame nenurodyti pareiškėjo vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefonas ( jei pareiškėjas jį turi). Anoniminiai skundai nenagrinėjami.
Atsakymas -  motyvuotas raštas pareiškėjui, kuriuo atsakoma į jo kreipimąsi, išsiųstas paštu.
 
 
Skundas turi būti:
1)      parašytas valstybine kalba. Ši nuostata netaikoma skundams, siunčiamiems paštu;
2)      parašytas įskaitomai;
3)      išdėstyta skundo esmė;
4)     pareiškėjo pasirašytas, jame nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys (telefonas, elektroninio pašto adresas) ryšiui palaikyti. Tuo atveju, jei skundą paduoda atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta,
5)      atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento, kurio vardu jis kreipiasi duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir adresas;
6)      prie paštu siunčiamo pareiškimo pridėta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta pareiškėjo asmens dokumento kopija. Betarpiškai pateikiant pareiškimą asmens dokumentas pateikiamas jį priimančiam asmeniui, kuris padaro dokumento kopiją. Atstovas, pateikdamas skundą papildomai pateikia teisės aktų nustatyta tvarka sudarytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją;
7)      paduotas ne vėliau kaip per vienerius metus nuo paciento sužinojimo apie pažeistą teisę, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 
Skundas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, prilyginamas pareiškėjo pasirašytam, paštu atsiųstam skundui, teikiamas el.pašto adresu gspc@gspc.lt .
 
 
Skundo registravimas
 
Visi rašytiniai skundai (įskaitant ir neatitinkančius reikalavimų) registruojami personalo inspektoriaus kabinete ( III a., 31 kab. ) „Pacientų ir pacientų sveikatos priežiūra suinteresuotų asmenų skundų registracijos žurnale“ (F05). Ant skundo dedamas registracijos spaudas. Registracijos spaude įrašoma pareiškimo gavimo data, registracijos numeris.
Žodžiu pareikšti pareiškimai ir pastabos neregistruojami.
 
Skundo tyrimas ir nagrinėjimas bei terminai
 
Personalo inspektorius užregistruoja parengtą atsakymą bei išsiunčia jį pareiškėjui registruotu laišku.
Skundai turi būti išnagrinėti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų gavimo dienos.  Atskirais atvejais skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsta ilgesniam laikui. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęsiamas centro direktoriaus sprendimu. Šiuo atveju pareiškėjas raštu yra informuojamas apie skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. Raštą dėl skundo nagrinėjimo eigos ir nagrinėjimo termino pratęsimo priežasčių pareiškėjui rengia atsakingas darbuotojas.
Jei skundo nagrinėjimui nereikia papildomo tyrimo ir tikrinimo, jis turi būti išnagrinėtas bei parengtas atsakymas pareiškėjui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežaščių to padaryti negalima, terminas gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų, apie tai pranešant pareiškėjui.
Skundo pagrįstumas
 
Jei tyrimo eigoje paaiškėjo, kad skundas yra nepagrįstas, pareiškėjui apie tai paaiškinama raštu.
 
Nagrinėjimo rezultatų (atsakymo) parengimas
 
Apie skundo išnagrinėjimo rezultatus pareiškėjui pranešama raštu. Atsakymą, kuriame nurodomas jo skundo tyrimo ir nagrinėjimo rezultatas, po administracijos pasitarimo parengia ir išsiunčia personalo inspektorius.
Jei skundas nepatenkinamas, atsakyme nurodomi nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis.
 
Skundo nagrinėjimo rezultatų apskundimas
 
Jei pareiškėjo nuomone, pateiktas atsakymas ar informacija yra neteisinga ar neišsami, taip pat, jei jis atsakymo negavo per nustatytą terminą, per kurį informacija turėjo būti pateikta, pareiškėjas turi teisę apskųsti centrą jo steigėjui, kontroliuojančioms institucijoms arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Pacientui pateikus skundą žodžiu, aptariami galimi abiem pusėms priimtini problemos sprendimo būdai ir sutariama dėl terminų. Pareiškėjas, nesutinkantis su žodinio skundo nagrinėjimo rezultatais, savo skundą įformina raštu.
 
 Skundo tyrimo procedūros atsisakymas
 
Pareiškėjas gali atsisakyti skundo tyrimo. Pacientas, kuris yra veiksnus, gali atsisakyti kito asmens pateikto skundo dėl jo sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tyrimo. Atsisakytas skundas yra tiriamas bendra tvarka, tačiau pareiškėjui atsakymas nesiunčiamas.
Skundai asmenų kurie, nenurodydami naujų aplinkybių, pakartotinai kreipiasi dėl klausimų, į kuriuos jau buvo išsamiai atsakyta ( buvo priimti sprendimai), nenagrinėjami. Šiuo atveju pareiškėjui yra siunčiamas atsakymas, kuriame nurodomi atsisakymo nagrinėti skundą motyvai.