Į registratūrą skambinti (8 5) 243 2134 arba (8 5) 243 2803

 Dėmesio! Pradedamos teikti pirmojo etapo planinės ambulatorinės paslaugos. Detalesnė informacija Naujienų skyriuje.

 

Siūlome darbą šeimos gydytojui 1 etato darbo krūviu.

Pacientų patekimo pas gydytojus ir išankstinio užsirašymo tvarkos aprašas

PACIENTŲ PATEKIMO PAS GYDYTOJUS IR IŠANKSTINIO UŽRAŠYMO TVARKOS APRAŠAS

1. Pacientai iš anksto užsirašo pas gydytoją skambindami tel. 243 2134, 243 2803, internetu išankstinės pacientų registracijos sistemoje ar atvykę į centro registratūrą.

2. Pacientai gali iš anksto užsirašyti pas šiuos gydytojus:

Pirminės  ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:

-   šeimos gydytoją;

-   apylinkės vidaus ligų gydytoją;

-   apylinkės vaikų ligų gydytoją;

-   chirurgą;

-   akušerį-ginekologą;

-   odontologą.

Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:

-   chirurgą;

-   neurologą;

-   radiologiniam tyrimui.

3. Vieno paciento priėmimui skiriamas laikas:

3.1.         Pas šeimos, vidaus, vaikų ligų gydytojus, chirurgą, akušerį ginekologą, antrinio lygio gydytojus specialistus – po 15  min. pirminiam ir kartotiniam vizitams;

3.2.         Pas gydytoją odontologą – po 30 min. pirminiam ir kartotiniam vizitams. Vaikų profilaktinio patikrinimo  metu (kiekvienais metais nuo gegužės mėn. 1 d. iki rugsėjo 15 d.) – po 5 min.

4.            Pirminiai vizitai pas šeimos, apylinkės vidaus ir vaikų ligų gydytojus turi sudaryti ne mažiau kaip pusę visų nustatytų vizitų skaičiaus. Gydytojų aptarnaujamų apylinkių dydis ir priėmimo ambulatorijoje darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į prisirašiusių asmenų, turinčių sveikatos draudimo apmokamą laikotarpį, skaičių. Gydytojų darbo laikas, skirtas dokumentams tvarkyti ir / ar vizitams į namus, neturi sudaryti daugiau negu 20% viso darbo laiko.

5.                       Pacientas pas šeimos gydytoją ar kitą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytoją turi patekti kreipimosi į įstaigą dieną, kai:

5.1.                  serga ūmia liga, kai pasireiškia karščiavimas, vidutinis skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), paros laikotarpiu, esant  ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas ir vėmimas, staiga progresuojantis tinimas,  pacientas patyręs įvairios kilmės traumas ir sužeidimus,

5.2.                  kreipiasi dėl šių priežasčių:

5.2.1.           nedarbingumo pažymėjimo ar pažymos tęsimo;

5.2.2.           tyrimų prieš operaciją;

5.2.3.           imunoprofilaktinės paslaugos;

5.2.4.           po stacionarinio gydymo ar konsultacijos stacionare, kai reikalingas tęstinis ambulatorinis gydymas;

5.2.5.           po stacionarinio gydymo, kai būtina išrašyti paskirtus vaistus;

5.2.6.           mirties liudijimo išdavimo.

6.                  Pacientui kreipiantis dėl 5 punkte nurodytų priežasčių ir tuo metu dirbant ar tą dieną dirbsiančiam jo apylinkės gydytojui, pacientui paslaugas suteikia jo apylinkės gydytojas.

7.                  Pacientui kreipiantis dėl 5 punkte nurodytų priežasčių, kai jo apylinkės gydytojas tuo metu nedirba ir tą dieną nedirbs, paslaugos teikiamos šia tvarka:

7.1.             kai yra laisvų apylinkės gydytojų ir kitų gydytojų priėmimo laikų, pacientas registruojamas ambulatoriniam priėmimui informacinėjs sistemoje ir išduodamas priėmimo pas gydytoją talonas, kuriame nurodomas paciento priėmimo laikas;

7.2.             kai tą dieną visų apylinkės gydytojų visi priėmimo laikai užimti, pacientai tolygiai paskirstomi (užrašant iš eilės po vieną pacientą) dirbantiems apylinkių gydytojams ir išduodamas priėmimo pas gydytoją talonas, kuriame priėmimo laikas nenurodomas. Registratorius pildo skaitmeninį iš anksto neužsirašiusių pacientų registrą (C Priedas). Apylinkės gydytojas gali su šiuo registru susipažinti savo darbo vietos kompiuteryje;

7.3.             vaikų apsilankymai tolygiai paskirstomi apylinkių vaikų ligų gydytojams ir šeimos gydytojai N.Laukaitienei. Suaugusiųjų apsilankymai tolygiai paskirstomi apylinkės vidaus ligų ir šeimos gydytojams (išskyrus šeimos gydytoją N.Laukaitienę);

7.4.             registratorius gydytojų kvietimus į namus tolygiai, pradedant gydytoju, kuris tą dieną kvietimų neturi, paskirsto apylinkų gydytojams.

8.                  Gydytojas, kuris sekančio apsilankymo metu negalės priimti paciento, kuriam reikalingas tęstinis gydymas, suderina su kitu gydytoju paciento priėmimo laiką ir išduoda Priėmimo pas gydytoją taloną, kuriame nurodomas paciento priėmimo laikas.

9.                   Registratorius pacientui išduoda vieną iš talonų: Priėmimo pas gydytoją taloną (pacientui iš anksto užsirašius registratūroje ar kreipiantis dėl kitų priežasčių (5.2 punktas),  Priėmimo pas gydytoją ūmios ligos atveju taloną (5.1 punktas).

10.              Priėmimo pas gydytoją talonuose įrašomas paciento vardas, pavardė, priėmimo data ir laikas (išskyrus tuos atvejus, kai laikas nenurodomas), kabineto Nr. Pacientas pas tą patį gydytoją gali gauti vieną priėmimo taloną.

11.              Pacientai registruojami išankstinio užsirašymo eilėje ne daugiau kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Išankstinis užrašymas šestadieniais nevykdomas.

12.              Kai paciento nebus galima priimti numatytu laiku (gydytojui susirgus, dėl medicinės įrangos gedimo ar kitų priežaščių, dėl kurių negalima numatytu laiku suteikti paslaugos),  registratorius ar bendruomenės slaugytojas (odontologo padėjėjas) kaip galima skubiau  praneša apie tai pacientui (telefonu, SMS pranešimu ar el. paštu) ir pasiūlo jam kitą  tinkamą apsilankymo laiką.

13.              Iškilusius klausimus dėl paciento patekimo pas gydytoją registratorius sprendžia su vyresniuoju registratoriumi, jam nesant – su ambulatorijos vyresniąja slaugytoja.

 

 

Please leave this field empty.